Konsulting strategiczny – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Konsulting strategiczny

Cel usługi:

doradztwo w zakresie działalności infrastruktury informatycznej, obejmujące analizy strategiczne systemów informacyjnych w celu opracowania strategii informatyzacji.

Zakres usługi:

 • audyty stanu informatyzacji organizacji,
 • bilans strategiczny,
 • analiza makrootoczenia identyfikująca czynniki PESTLE istotne z punktu widzenia organizacji,
 • analiza rynku IT,
 • wdrożenie organizacji pracy w podejściu projektowym i procesowym.

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • opracowanie Zrównoważonej Karty Wyników,
 • przygotowanie projektu doskonalenia organizacji.

 

Do usług konsultingu strategicznego należą m.in.:

Audyty stanu informatyzacji organizacji:

 • przegląd funkcjonujących w organizacji rozwiązań sprzętowych i programowych,
 • przegląd struktur organizacyjnych i zasad zarządzania obszarem IT,
 • ocena kluczowych składników infrastruktury informatycznej organizacji,
 • ewaluacja zdolności infrastruktury IT do spełniania podstawowych wymagań biznesu,
 • identyfikacja pilnych potrzeb zmian w infrastrukturze IT.

Analizy strategiczne systemów informacyjnych:

 • identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych (PESTLE) warunkujących działanie systemu informacyjnego,
 • ustalenie szans i zagrożeń wynikających z bliższego i dalszego otoczenia organizacji,
 • identyfikacja kluczowych w kontekście wymagań biznesu składowych systemu informacyjnego organizacji,
 • ustalenie silnych i słabych stron systemu informacyjnego organizacji,
 • bilans strategiczny oraz wynikające z niego założenia strategii informatyzacji organizacji.

Diagnozy strategiczne:

 • analiza makro-otoczenia identyfikująca czynniki Prawne Ekonomiczne Społeczne Technologiczne Prawne i Ekonomiczne (PESTLE) istotne z punktu widzenia organizacji,
 • analiza pięciu sił Portera charakteryzująca strukturę rynkową, na której funkcjonuje organizacja,
 • analiza wnętrza przedsiębiorstwa mająca na celu identyfikację zasobów i umiejętności istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności,
 • analiza SWOT organizacji obrazująca w sposób ilościowy silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia stojące przed organizacją.

Opracowanie strategii informatyzacji:

 • przygotowanie kilkuletniego programu działania obejmującego portfel projektów IT dostosowany do potrzeb biznesowych organizacji,
 • identyfikacja kluczowych kierunków biznesu wymagających wsparcia przez obszar IT,
 • ocena stanu bieżącego stosowanych w organizacji rozwiązań IT,
 • opracowanie listy projektów IT (tzw. strategicznych inicjatyw IT) odpowiadających potrzebom organizacji i trendom branżowym,
 • przygotowanie harmonogramów ramowych oraz oszacowań kosztowych dla planowanych projektów,
 • zdefiniowanie harmonogramu koordynacyjnego projektów.

Analiza rynku IT:

 • analiza aktualnej struktury danego segmentu rynku IT (głównych graczy, wielkości rynku, klientów),
 • analiza tendencji światowych w zakresie danego segmentu rynku IT,
 • prognoza kierunków rozwoju danego segmentu rynku IT oraz potencjału jego wzrostu.

Wdrożenie organizacji pracy w podejściu projektowym:

 • standaryzacja procedur projektowych stosowanych w organizacji,
 • przygotowanie katalogu procedur projektowych,
 • opracowanie wzorców i repozytorium dokumentacji projektowej.

Wdrożenie organizacji pracy w podejściu procesowym:

 • opracowanie dla zdefiniowanego modelu procesowego kart kontrolnych,
 • zdefiniowanie procedur zarządzania procesowego,
 • przydział odpowiedzialności za procesy,
 • powiązanie wydajności procesów z systemem wynagradzania menedżerów organizacji.

Opracowanie strategii biznesowej organizacji:

 • zdefiniowanie założeń strategicznych dla organizacji opartych na wynikach diagnozy strategicznej,
 • opracowanie misji i wizji organizacji,
 • sformułowanie celów strategicznych organizacji,
 • identyfikacja kluczowych procesów gospodarczych organizacji warunkujących realizację celów strategicznych,
 • identyfikacja inicjatyw projektowych wymaganych dla realizacji celów strategicznych.

Opracowanie Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard) dla organizacji:

 • zapewnienie możliwości skutecznego zdefiniowania i wdrożenia strategii w organizacji,
 • sformułowanie strategii w kategoriach mierzalnych celów strategicznych,
 • opracowanie systemu pomiarowego pozwalającego na ewaluację poziomu realizacji strategii,
 • ustalenie zasad wzajemnego oddziaływania celów strategicznych, powiązań przyczynowo-skutkowych,
 • dekompozycja strategi organizacji na zadania strategiczne poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • komunikacja strategii w organizacji zapewniająca wspólne rozumienie strategii przez menedżerów,
 • powiązanie systemu motywacyjnego menedżerów z realizacją celów strategicznych,
 • umożliwienie skutecznego monitorowania realizacji strategii i jej okresowej aktualizacji.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Harasymowicza 7/21
30-376 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Partnerzy  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony